Uchwałę ws. ustanowienia programu przyjeła we wtorek Rada Ministrów.  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ma go koordynować,  realizacja programu, wzorem lat ubiegłych, ma na celu umożliwienie wywiązania się Inspekcji Weterynaryjnej z obowiązków nałożonych na nią przepisami Unii Europejskiej.

Przepisy prawne dotyczące swobodnego handlu w Unii Europejskiej wymagają stosowania rozwiązań, które eliminują zagrożenia wynikające z obrotu żywnością, paszami i żywymi zwierzętami. Dotyczy to przede wszystkim zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności oraz szerzeniem się chorób zakaźnych, w tym niebezpiecznych dla ludzi chorób odzwierzęcych (zoonoz).
 

Program na lata 2019-2023 jest czwartą jego edycją. Obecnie zaplanowano realizację 45 zadań badawczych, które ujęto w cztery grupy tematyczne:

  • kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
  • ocena występowania chorób odzwierzęcych,
  • ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
  • panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Przy opracowywaniu aktualnej edycji programu uwzględniono m.in. aktualną europejską i światową sytuację epidemiologiczną dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zagrożeń obecnych i przewidywanych, a także nowe zadania określone przepisami Unii Europejskiej.

Wykonawcą programu będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, jako wiodący ośrodek naukowy w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt i badań nad bezpieczeństwem żywności. Instytut ma nowoczesną infrastrukturę badawczą oraz personel podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje. Jest także Krajowym Laboratorium Referencyjnym dla 135 obszarów badawczych, które wykorzystują ponad 240 metod badawczych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację programu w latach 2019-2023 wyniosą 75,9 mln zł. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.