Przepisy nie wskazują, w jakiej formie należy składać wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej. Mogą one być składane zarówno w postaci ustnej jak i pisemnej. Udostępnienie dokumentacji powinno nastąpić „bez zbędnej zwłoki” czyli w najkrótszym możliwym czasie. Żaden podmiot leczniczy nie powinien ograniczać prawa do dokumentacji medycznej określając górną granicę czasu na udostępnienie dokumentacji.

Podmiot leczniczy odwołał się od decyzji Rzecznika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 24 maja 2017 roku (sygn. akt VII SA/Wa 585/17) nie podzielił argumentacji Rzecznika i stwierdził między innymi, że zapis procedury wewnętrznej dotyczący wydawania dokumentacji nie jest sprzeczny z prawem.

Rzecznik nie zgodził się z rozstrzygnięciem i skierował skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA potwierdził stanowisko Rzecznika i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednocześnie oddalając skargę podmiotu leczniczego tę decyzję (sygn. akt II OSK 2188/17).

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie jest istotne, w jaki sposób funkcjonuje ustanowiona w danym podmiocie procedura wewnętrzna dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej. Sama okoliczność, iż wprowadzono postanowienia aktu wewnętrznego, ograniczające pacjentom dostęp do dokumentacji medycznej jest wystarczająca do uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Bardzo dużo spraw, którymi zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta, dotyczy udostępniania dokumentacji medycznej.

- Po prawie do świadczeń zdrowotnych prawo do dokumentacji medycznej jest najczęściej naruszanym prawem. Są to zarówno sprawy indywidualne, jak i sprawy dotyczące naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Placówki medyczne ustalają w tej sprawie własne regulaminy, które są niezgodne z prawem, ponieważ wyznaczają na przykład terminy 7-, 14- czy 30-dniowe na udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, tymczasem z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika, że powinna ona być udostępniania bez zbędnej zwłoki - mówi  Robert Bryzek, radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych oraz Postępowań w sprawach Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjenta w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Cały wywiad z Robertem Bryzkiem: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw>>>

Wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny jest ostateczny.      


Źródło: www.rpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]