Sprawa dotyczyła naruszenia przez przychodnię zbiorowych praw pacjentów, przez ograniczenie im dostępu do dokumentacji medycznej.

Powodem takiego stanu rzeczy było zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych w wyniku nie zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i zamknięciem przychodni w związku z prowadzonym protestem lekarzy.

Pacjenci mogli złożyć wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej jedynie pr je na adres skrzynki pocztowej podmiotu leczniczego lub telefonicznie.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez przychodnię za nie zgodne z prawem i zaskarżył je do sądu administarcyjnego.

NSA zgodział się ze stanowiskiem RPP.

Ograniczenie w dostępie do dokumentacji medycznej przez wprowadzenie formy żądania oraz ograniczenia dostępu przez zamknięcie podmiotu leczniczego stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta. 

Przy ocenie danej praktyki jako naruszającej zbiorowe prawa pacjenta należy dać pierwszeństwo ochronie zdrowia i życia, a nie swobodzie działalności gospodarczej.

Nie można z trudności organizacyjnych wyprowadzać ograniczenia praw pacjentów.

W ocenie sądu zamkniecie w określonych dniach przychodni wymagało takich działań organizacyjnych, które gwarantowały dostęp do dokumentacji medycznej. 

Wywieszenie informacji co do formy zgłoszenia żądania udostępnienia dokumentacji medycznej nie można ocenić jako działanie zapewniające dostęp do dokumentacji.

Wyrok NSA z 11 lutego 2016 roku, sygn. akt II OSK 3047/15, prawomocny