Ojciec małoletniego dziecka wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia o skierowanie syna, u którego rozpoznano guz nadnercza, na terapię zmniejszającą ryzyko nawrotu choroby nowotworowej. 

Ojciec chłopca poinformował o braku możliwości uzyskania terapii na terenie kraju, jednocześnie podkreślił terapia dostępna jest w ośrodku zagranicznym wyłącznie w ramach prowadzonych badań klinicznych.

Czytaj: NFZ będzie finansował świadczenia w ramach niekomercyjnych badań klinicznych>>>

 

Prezes NFZ nie wyraził zgody na przeprowadzenie immunoterapii u chłopca poza granicami kraju.

Organ wyjaśnił, iż wnioskowana immunoterapia ma charakter eksperymentalnego badania klinicznego, a żaden przepis prawa nie obliguje do pokrywania kosztów badań klinicznych ze środków publicznych, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rodzic zwrócił się ze skargą do NSA.

NSA wyjaśnił, iż  prezes NFZ może na wniosek wnioskodawcy, skierować go do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których nie przeprowadza się w kraju, kierując się niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy. 

Leczenie lub badanie diagnostyczne, o którym w nim mowa, to nic innego, jak tylko świadczenie opieki zdrowotnej, które aby mogło być sfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonym w ustawie, musi mieć status świadczenia gwarantowanego, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Natomiast badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach.

To sponsor finansuje świadczenia opieki zdrowotnej związane z badaniem klinicznym i objęte protokołem badania klinicznego, które nie mieszczą się w zakresie świadczeń gwarantowanych. Co przy tym istotne finansuje on również gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej. Z całą pewnością jednak, sponsorem nie są organy NFZ.

Żaden przepis prawa nie obliguje do pokrywania kosztów terapii w fazie badań klinicznych ze środków publicznych, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia – podkreslił sąd.

Tak wynika z wyroku  NSA z 18 lutego 2015 roku, sygn. akt II GSK 2331/13, prawomocny.


Dowiedz się więcej z książki
Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł