Celem nowych przepisów jest wprowadzenie ułatwień dla sponsorów badań klinicznych niekomercyjnych i rozwój badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finasowania części procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wynika to z potrzeby wsparcia polskiego środowiska akademickiego w możliwości prowadzenia badań klinicznych i nowoczesnych, innowacyjnych terapii, skierowanych do pacjentów cierpiących na choroby rzadkie, bądź takich, u których nie uzyskano pozytywnego efektu poprzez zastosowanie terapii standardowych. 

Podpisana nowelizacja jest próbą pobudzenia niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodkach naukowych w Polsce.

Czytaj: NIK: niewielki procent badań klinicznych stanowią badania niekomercyjne>>>

Ustawa w art.1 wprowadza trzy zmiany do ustawy – Prawo Farmaceutyczne. Dwie pierwsze zmiany mają charakter redakcyjny i nie wnoszą zmian merytorycznych w dotychczasowych przepisach. Zmiana trzecia, najistotniejsza, wyłącza finansowanie przez sponsora niekomercyjnego ewentualnych świadczeń zdrowotnych uczestnika badania klinicznego, jeżeli ten uczestnik jest świadczeniobiorcą w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).