Sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) na skutek skargi kasacyjnej wniesionej po decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego zobowiązującej spółkę do zaprzestania niezgodnej z prawem sprzedaży produktów leczniczych (w tym przypadku przez portal aukcyjny), a następnie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podtrzymującego tę decyzję.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalając skargę podkreślał, że ”fakt, iż zamówienie jest dokonywane za pośrednictwem strony www.[...].pl powoduje, iż sprzedaż wysyłkowa nie może być uznana za spełniającą warunki przewidziane dla zamówienia produktu leczniczego. Jak wskazuje § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r., formularz zamówienia musi być umieszczony na stronie internetowej placówki (apteki albo punktu aptecznego), a nie na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym a kupującym, jakim jest portal [...]. Formularz taki musi również spełniać wymogi, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia” – uzasadniał Sąd.

 

Sprzedaż leków bez pośredników

Prawo farmaceutyczne definiuje sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych dostępnych bez recepty jako umowę sprzedaży zawieraną z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, co zdaniem sądów wyklucza możliwość udziału pośredników, a ponadto sprzedaż z ich udziałem narusza rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

W świetle powyższych orzeczeń i decyzji podmioty uprawnione do wysyłkowej sprzedaży leków, tj. apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, nie mogą prowadzić takiej sprzedaży poprzez pośredników, w tym portali aukcyjnych.

Źródło: wyrok NSA (II GSK 1269/16).