NRL: uwagi do nowych przepisów o konsultantach medycznych
\\

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia.

Przedmiotowe oświadczenia dotyczą przynależności kandydata na konsultanta lub konsultanta do organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub bycia przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców oraz zawierają informacje o uzyskanych korzyściach o wartości wyższej niż 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych, niezwiązanych z funkcją konsultanta.

Rada zauważa, że projektowane wzory oświadczeń składanych przez konsultantów zawierają odwołanie do szeregu pojęć mających znaczenie prawne (przykładowo „działalność lecznicza”, „działalność ubezpieczeniowa”, „import równoległy produktu leczniczego”). Pojęcia tego rodzaju powinny być podawane wraz ze wskazaniem przepisu zawierającego definicję takiego pojęcia w sposób, w jaki zostało to zrobione w załączniku nr 1 pkt. 14. W ocenie Prezydium rozporządzenie powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, a nie jedynie wiernie kopiować. Ponadto projekt rozporządzenia nie wskazuje, czy w zakresie, w jakim pytania dotyczą przedsiębiorców, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji dotyczą one wyłącznie podmiotów polskich czy również zagranicznych. Rada proponuje także w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia doprecyzować określenie „podmiotu wykonującego działalność” czy należy mieć na uwadze przedmiot działalności tego podmiotu ujawniony w rejestrze przedsiębiorców, czy też działalność faktycznie przez określony podmiot prowadzoną. W praktyce dość często zdarza się, że przedmiot działalności przedsiębiorców wpisywany do rejestrów urzędowych jest znacznie szerszy niż faktycznie wykonywana przez tego przedsiębiorcę działalność. Brak precyzji rozporządzenia w tym zakresie może stwarzać konsultantom trudności w złożeniu oświadczenia.

Wszystkie uwagi zgłoszone do projektu zostały opublikowane na stronie www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowisko-prezydium-nrl-podjete-w-dniu-22-sierpnia-2014-roku.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.