Naczelna Rada Lekarska oświadczyła, że Komisja Ustawodawcza Sejmu oceniająca wniosek Rady do Trybunału Konstytucyjnego uznała, że zarzuty skierowane przeciwko obecnej regulacji klauzuli sumienia są zasadne. Komisja podzieliła pogląd, że zaskarżone przez Radę przepisy naruszają Konstytucję.

Według Rady stanowisko wyrażone przez Marszałka Sejmu, które zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodne z opinią Komisji Ustawodawczej z 4 lutego 2015 roku.

„Jest zatem kwestią co najmniej dyskusyjną, czy wyrażone przez Marszałka Sejmu zapatrywanie na wniosek NRL o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów o klauzuli sumienia jest rzeczywistym zdaniem Sejmu, czy jedynie opinią Marszałka” – czytamy w oświadczeniu Rady.

Jak podkreśla Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz: „Samorząd lekarski wyraża zdumienie, że po takiej decyzji Komisji Ustawodawczej Marszałek Sejmu wysłał do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko pozostające w całkowitej sprzeczności z opinią Komisji. Dodam również, że w stanowisku tym datowanym na dzień 5 lutego 2015 r., znając opinię Komisji Ustawodawczej, Marszałek Sejmu nie wzmiankował nawet Trybunałowi o odmiennym poglądzie Komisji Ustawodawczej, ani o powodach odstąpienia od jej opinii. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącego niezgodności z Konstytucją art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (klauzuli sumienia), stwierdzam, że argumenty Marszałka Sejmu podniesione w stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego nie są zasadne” – czytamy w oświadczeniu Rady.

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, iż nadal uważa, że obecne uregulowania klauzuli sumienia naruszają Konstytucję.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 26 lutego 2015 r.