Prezes NRL zwrócił się o z prośbą o podjęcie działań mających na celu zapewnienie, że prowadzone w Dolnośląskim Oddziale NFZ postępowania w sprawie zawarcia umów w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia będą realizowane z zachowaniem równego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy i przy poszanowaniu reguł uczciwej konkurencji.

Hamankiewicz zarzuca, że przesłane wyjaśniania odnoszą się do zasad naliczania punktów dodatkowych za pracę co najmniej jednego lekarza w poradni w do godz. 18 oraz za pracę co najmniej jednego lekarza w poradni w sobotę przez minimum 6 godzin.
Bez odpowiedzi pozostaje w dalszym ciągu podstawowy zarzutu wobec kwestionowanego postępowania, który dotyczył jednoczesności postępowania w sprawie zawarcia umów w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W świetle przedstawionych wyjaśnień, z których wynika, że harmonogram pracy lekarza nie może się pokrywać w różnych zakresach świadczeń, zarzut ten staje się tym bardziej zasadny.

Przeprowadzenie postępowania w wyżej wymienionych zakresach w tym samym czasie utrudnia uzyskanie kontraktu z NFZ mniejszym placówkom medycznym, które są zainteresowane udzielaniem świadczeń w obu zakresach. Jednoczesność obu postępowań sprawia, że aby mieć szansę na wybór oferty podmiot musi zrezygnować z ubiegania się o kontrakt w jednym z zakresów. Sytuacja taka stwarza zagrożenie dla zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji - stwierdza Prezes NRL.

Źródło: www.nil.org.pl