10 sierpnia br. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza pismo dotyczące zarządzenia Nr 50/2012/DGL w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, podpisanego 8 sierpnia br. przez Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszkę Pachciarz.

Jak wyjaśnia Maciej Hamankiewicz, „§ 19 ust. 1 ww. zarządzenia (powielający treść § 4 ust. 1 rozporządzenia MZ z 15 grudnia 2004 r. dotyczącego kontroli przeprowadzanych przez podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych) pozwala na przeprowadzenie przez NFZ kontroli świadczeniodawcy bez uprzedniego powiadomienia”.

Zdaniem NRL, zarządzenie NFZ narusza przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na konieczność stosowania przez NFZ tych przepisów w zakresie prowadzonych kontroli wskazywało zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Gospodarki; na wagę tego problemu uwagę zwracały również organizacje zrzeszające pracodawców, m.in. Pracodawcy RP.

W związku z zaistniałą sytuacją, NRL zwraca się do Ministra Zdrowia z prośbą o zmianę treści rozporządzenia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, polegającą na dostosowaniu warunków prowadzenia kontroli świadczeniodawców do wymogów, jakie dla prowadzenia kontroli przedsiębiorców przewiduje ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jak zauważa NRL, nie ma podstaw do „odmiennego, dyskryminującego traktowania przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą w stosunku do innych przedsiębiorców w zakresie kontroli prowadzonych przez instytucje państwowe”.

Źródło: www.nil.org.pl