Zmiana ta jest uzasadniania faktem, że 90 procent pacjentów przyjmowanych do zakładów opiekuńczych ma odleżyny, a koszt ich leczenia i niezbędnej opieki jest bardzo wysoki.

Według Rady należy także odstąpić od przewidzianego w treści § 10 pkt 14 i § 15 pkt 3 projektu różnicowania poziomu finansowania świadczeń zgodnie z oceną poziomu świadomości chorego wg skali Glasgow i skalą Barthel 0 pkt i stosowania współczynników korygujących 1,5 dla chorych żywionych dojelitowo i ocenionych powyżej 8 pkt oraz 2,6 dla chorych żywionych dojelitowo i ocenionych poniżej 8 pkt. Rada uzasadnia te postulaty tym, że zakres świadczeń zdrowotnych, jakie należy wykonywać w stosunku do tych chorych, jest taki sam, niezależnie od ich poziomu świadomości.

W związku z tym Rada postuluje, aby w § 15: w ust. 3 wartość „2,6” zastąpić wartością „3,0”; w ust. 6 wartość „1,2” zastąpić wartością „1,6”,  a w ust. 7 wartość „1,6” zastąpić wartością „1,8”.

Rada postuluje także wprowadzenie wyższej wartości osobodnia przez okres 2-3 tygodni po przyjęciu pacjenta ze szpitala do zakładu opiekuńczego lub domu opieki z uwagi na konieczność zwiększenia liczby interwencji medycznych i kontynuacji zaleceń poszpitalnych w pierwszym okresie opieki nad pacjentem. Proponuje się wprowadzić dodatkowy współczynnik korygujący o wartości 0,7.

Praktyczne aspekty dotyczące wyceny świadczeń,  wiążąc wycenę świadczeń z poziomem ich kosztów, przedstawiono szczegółowo w opracowaniu "Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej", autorstwa Moniki Raulinajtys-Grzybek. Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.