Po zapoznaniu się z projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej Naczelna Rada Lekarska podtrzymała wyrażony w 2010 r., podczas opiniowania projektu ustawy o działalności leczniczej, niepokój wynikający z uznania działalności leczniczej za jeden z rodzajów działalności gospodarczej, poddanych prawom wolnego rynku. Rada uważa, iż poddanie jednostek ochrony zdrowia, wypełniających dotychczas publiczną misję leczenia każdego będącego w potrzebie, bezwzględnym regułom rynku, może zagrozić dostępności świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Samorząd Lekarski poparł natomiast propozycję zniesienia obowiązku ubezpieczenia podmiotów leczniczych w zakresie ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Z drugiej strony krytycznie ocenia rozwiązanie, zgodnie z którym na podmiotach leczniczych spoczywać będzie pełna odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych, o których mowa w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rada obawia się, iż może to prowadzić do niewydolności finansowej, a nawet upadłości tych podmiotów.

Jeśli chodzi o inne kwestie, to NRL poparła proponowane w założeniach: rozszerzenie katalogu podmiotów leczniczych, rozwiązania związane z zamówieniami na świadczenia zdrowotne oraz uszczegółowienie danych identyfikacyjnych dla noworodka urodzonego w szpitalu. Natomiast nie zgłoszono uwag do proponowanych w założeniach rozwiązań dotyczących kwestii finansowych, tj. możliwości przeksięgowania niezamortyzowanej części środków, która zwiększyła fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz rozwiązań dot. wsparcia związanych z przekształceniem SPZOZ w spółkę kapitałową.

Źródło: www.mp.pl