Nowelizacja ustawy - Prawo atomowe
\\

Regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych zdaniem Trybunału Konstytucyjnego powinny być określone w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt U 5/12, niektóre regulacje zawarte w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. We wskazanym akcie normatywnym określone zostały między innymi zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych, a także podmioty uprawnione do wykonywania testów eksploatacyjnych np. fizycy medyczni posiadający certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, przepisy regulujące wspomnianą materię nie zostały określone dotychczas w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z późn. zm.), w związku z czym są one sprzeczne z polskim systemem prawa. Zgodnie z uzasadnieniem do wskazanego wyżej wyroku, „w systemie prawa powszechnie obowiązującego nie może pojawiać się żadna regulacja podustawowa, która nie ma bezpośredniego oparcia w ustawie i która nie służy wykonaniu ustawy. Nie ma zatem materii, w których mogłyby być stanowione akty podustawowe powszechnie obowiązujące bez unormowania tych kwestii”. Wobec powyższego Trybunał Konstytucyjny uznał, iż wspomniane regulacje muszą się znaleźć w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu.

Warto nadmienić, iż ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. poz. 1162) oprócz przeniesienia wspomnianej regulacji, wskazuje również, iż testy odbiorcze (akceptacyjne) przed użyciem urządzenia radiologicznego poddanego naprawie przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę jaką otrzymuje pacjent, mogą wykonywać osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy lub przedstawicieli serwisu urządzenia radiologicznego.

Nowelizacja wchodzi w życie w dniu 17 września 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 3 września 2014 r.

\
Data publikacji: 3 września 2014 r.