Konieczność wydania nowego zarządzenia wynika ze zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych i wydania przez Ministra Zdrowia nowego rozporządzenia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. poz. 1480). Nowe zarządzenie ma na celu przede wszystkim dostosowanie warunków zawierania umów do nowego stanu prawnego.
Zgodnie podpisanym zarządzeniem świadczeniodawcy zostaną zobligowani do zapewnienia pacjentom możliwości sprawdzenia uprawnienia do świadczeń za pomocą systemu eWuś. Za niedopełnienie tego obowiązku Fundusz będzie miał prawo nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W zakresie zasad udzielania świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej wprowadzono zapis, że to pielęgniarka wykonuje czynności pielęgniarskie oraz czynności pielęgnacyjne, które może wykonać inna osoba niż pielęgniarka, ale wynikające z ustalonego planu pielęgnacji.
Ponad to zarządzenie wprowadza zmiany we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej odnoszące się do sposobu rozliczania świadczeń. Świadczeniodawca będzie mógł przekazywać do Funduszu faktury także w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zmiany weszły w życie z dniem podpisania zarządzenia, a będą miały zastosowanie do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.
Nowe zarządzenie uchyliło w całości zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej nr 83/2011/DSOZ.

Źródło: www.nfz.gov.pl