Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Nowa regulacja dotyczy wyłącznie sytuacji świadczenia usług transgranicznych zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.) przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji z załącznika będącego wykazem zawodów regulowanych wykreślono zawód optometrysty, gdyż nie jest już zawodem regulowanym. Wykreślony został również zawód felczera – z uwagi na fakt, iż zawód ten został zgłoszony do deregulacji, oraz zawód technika optyka/optyka okularowego, ponieważ nie jest to zawód medyczny.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl