Rozporządzenie ministra zdrowia z 21 października 2016 roku w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. poz. 1819) jest częściową kontynuacją obowiązującego do 24 stycznia 2016 roku rozporządzenia ministra zdrowia z 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104).

Rozporządzenie z 21 października 2016 roku określa między innymi:

1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych;

2) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych;

3) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych;

4) warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych;

5) sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz metodykę i częstotliwość badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Dopuszczalnymi sposobami unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych:

1) zakaźnych i nieposiadających właściwości zakaźnych jest przekształcanie termiczne na lądzie (D10);

2) nieposiadających właściwości zakaźnych jest obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9);

3) nieposiadających właściwości zakaźnych, innych niż niebezpieczne, jest składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5).

Ponadto dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych nieposiadających właściwości zakaźnych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozporządzenie, oprócz dotychczasowych warunków prowadzenia i monitorowania procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów zakaźnych określa także warunki czasowego magazynowania odpadów zakaźnych, jako element procesu unieszkodliwiania, a także warunki prowadzenia, w tym magazynowania i monitorowania unieszkodliwiania pozostałych odpadów medycznych i weterynaryjnych objętych przepisami prawa Unii Europejskiej.