Zastąpiło ono poprzednio obowiązujące w tej sprawie rozporządzenie z dnia 27 lutego 1998 r. Nowe rozporządzenie określa standardy postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, a także sedacji, udzielanych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, lekarza anestezjologa oraz lekarza w trakcie specjalizacji. Nowe przepisy uwzględniają nową nomenklaturę wprowadzoną ustawą o działalności leczniczej, jak również nowe rozwiązania w diagnostyce medycznej. Określono nowe wymagania w zakresie bezpiecznego znieczulenia i procedur intensywnej terapii u dorosłych i dzieci, poszerzono świadczenia anestezji o sedację, dokonano dookreślenia zasad kwalifikacji chorych do oddziałów AiIT, oznaczono także poziomy referencyjne dla tych oddziałów.

Doprecyzowano szczegółowo kompetencje lekarza anestezjologa w zakresie samodzielnego udzielania świadczeń w zakresie anestezji, jak również pod nadzorem lekarza kierującego danym oddziałem. Nałożono także na kierownika podmiotu leczniczego obowiązek określenia (w porozumieniu z kierownikami właściwych oddziałów) procedur przygotowania pacjenta do znieczulenia. W § 16-17 wskazano okresy przejściowe dla personelu medycznego oraz podmiotów leczniczych na uzupełnienie wymogów wskazanych nowym rozporządzeniem.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl