Wprowadziło ono szereg zmian w stosunku do swojego poprzednika - rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Nowy akt określa m.in.:

wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy;
wzory wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców;
tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria kwalifikacji lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty;
szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”;
tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji i ewentualnego skrócenia szkolenia specjalizacyjnego.

Lista specjalności lekarskich obejmuje 77 pozycji, zaś lekarsko-dentystycznych - 9. Wśród nowych specjalizacji pojawiły się choroby płuc dzieci, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, intensywna terapia, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, nefrologia dziecięca oraz perinatologia.
Rozporządzenie zawiera także szczegółowe przepisy dotyczące modułowego modelu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów (podstawowy, specjalistyczny i jednolity). Zniesiono dotychczasowy podział na specjalizacje w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny.

Do postępowań oraz szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl