1. Informacje o projekcie
Obowiązek wydania nowego aktu prawnego regulującego kwestie związane z wydawaniem i realizacją recept lekarskich wynika z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) – dalej u.r.l. Przedmiotowy przepis zachowuje w mocy akt wykonawczy do art. 190 ust. 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 213, poz. 2167 z późn. zm.) do dnia 2 stycznia 2014 r. Jednakże ze względu na konieczność wprowadzenia możliwości przekazywania informacji o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz konieczność skorelowania tego aktu z wymaganiami wprowadzanymi w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich akt ten musi wejść w życie razem z pozostałymi przepisami w tym zakresie, tzn. z dniem 1 stycznia 2012 r.
Realizując powyższy obowiązek w Ministerstwie Zdrowia został opracowany projekt, który dostępny jest na stronie:
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=6&ma=79
Przedmiotowy projekt został przekazany do konsultacji społecznych z datą zgłaszania uwag do dnia 18 listopada 2011 r.

2. Zakres danych gromadzonych i przekazywanych Funduszowi
Oprócz danych dotychczas przekazywanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia – dalej „Funduszu", w opracowywanym rozporządzeniu zaproponowano, aby ujednolicony schemat danych przekazywanych Funduszowi przez apteki zawierał dodatkowo informacje dotyczące:
1) kodu umowy z Funduszem – wynika z nałożonego przez u.r.l. obowiązku zawierania przez podmioty prowadzące apteki umów z Funduszem;
2) określenia godziny przyjęcia recepty do realizacji;
3) określenia godziny wydania leku;
4) kodu GTIN dla wyrobów medycznych nieposiadających kodów EAN (§ 2 pkt 14 projektu rozporządzenia);
5) wskaźnika dotyczącego leku: 1 – w przypadku recepty „nie zamieniać" albo 0 – w przypadkach pozostałych;
6) ceny detalicznej brutto i ceny hurtowej brutto;
7) odpowiednika leku – jeżeli został on wydany zamiast leku wypisanego na recepcie;
8) faktycznej opłaty poniesionej przez nabywcę;
9) daty realizacji recepty od określonego dnia.
W projekcie rozporządzenia określono budowę komunikatu elektronicznego za pomocą którego apteka przekazuje dane do Funduszu.
Schemat przekazywanych informacji został natomiast podzielony na poszczególne etapy (fazy) co ma na celu usprawnienie procesu refundacji i ujednolicenie przekazywanych komunikatów.
W pierwszej kolejności apteka przygotowywać będzie komunikat elektroniczny, sprawdzać jego kompletności i poprawności oraz jego terminowe przekazanie do Funduszu. Następnie Fundusz dokonywać będzie walidacji i weryfikacji komunikatu elektronicznego, pod kątem poprawności danych w nim zawartych, oraz przygotowywać będzie i udostępniać aptekom wyniki walidacji i weryfikacji. Wyniki te przybiorą formę komunikatu zwrotnego zawierającego wyniki wstępnej analizy poprawności danych oraz projektu zestawienia zbiorczego recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne podlegające refundacji na podstawie zaakceptowanych recept.
(...)