Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nową specjalizację będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła kierunek lekarski, pielęgniarski, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie, teologii lub filozofii.

POBIERZ WZÓR DOKUMENTU: Karta zastrzeżeń do pytań testowych, składana przez kandydata na specjalistę w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia >

Osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie - jak podnosi Ministerstwo Zdrowia - przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów oraz bliskich tych osób.

Sprawdź: Czy osoba, która przed 1 stycznia 2022 r. uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, musi przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego? >

Rozwiązanie to – jak przekonuje ministerstwo - spowoduje, iż system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która udzielać będzie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych.

Resort zaznacza, że kształcenie prowadzone w trybie szkolenia specjalizacyjnego zapewni pełny nadzór nad jakością kształcenia oraz kompetencjami przyszłych specjalistów. Szkolenie specjalizacyjne prowadzone byłoby w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra zdrowia. 

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.