W związku z tym dokarmianie noworodka sztucznymi mieszankami powinno się odbywać wyłącznie na zlecenie lekarza neonatologa, w uzasadnionych medycznie przypadkach. Wskazania do dokarmiania noworodka sztuczną mieszanką leżą w kompetencjach lekarza neonatologa, natomiast wszyscy członkowie zespołów terapeutycznych sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem (lekarze, położne, pielęgniarki) powinni kierować się w swoim postępowaniu najnowszymi badaniami uzasadniającymi wartość karmienia naturalnego dla zdrowia dziecka.

Do zadań położnej w tym zakresie należy: wspieranie matki w procesie karmienia piersią, monitorowanie przebiegu laktacji, rozpoznanie problemów laktacyjnych oraz ich rozwiązywanie. Duża grupa położnych posiada tytuł doradcy laktacyjnego, konsultanta laktacyjnego – stanowią one merytoryczne wsparcie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych klinicznie, wymagających indywidualnego postępowania.

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
dla województwa mazowieckiego
dr n. med. Grażyna Bączek

www.nipp.pl