Od kilkudziesięciu lat w Polsce działają komisje bioetyczne, opiniujące projekty eksperymentów medycznych. Oceniając etyczną dopuszczalność i naukową poprawność projektów badań naukowych chronią interesy i dobro istot ludzkich, które uczestniczą w tych badaniach.

Dla nich Komitet Sterujący do spraw Bioetyki Rady Europy opracował „Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych”. Ma on być pomocny w codziennej pracy członków polskich komisji bioetycznych (podczas posiedzeń) i wpływać na jakość pracy komisji bioetycznych, od której zależy bezpieczeństwo uczestników badań.

Polska wersja językowa Poradnika jest dostępna na stronie internetowej Rady Europy. Bezpośredni link do Poradnika: www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/02_Biomedical_research_en/Guide/GUIDE_PL.pdf.

Źródło: www.nil.org.pl