Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2016 roku ponad 200 kontroli. Wśród nich znajdzie się 13 kontroli planowych w dziedzinie ochrony zdrowia. NIK między innymi oceni przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego.

NIK sprawdzi też, jak wygląda opieka nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy. NIK zaplanowała także kontrole w działach: administracja publiczna (14 kontroli), oświata i wychowanie (9 kontroli), środowisko, gospodarka i sprawy wewnętrzne (po 7 kontroli w każdym z działów).

Wśród zaplanowanych na 2016 rok kontroli NIK znajdują się tematy dotyczące między innymi polityki imigracyjnej państwa, bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej, cyfryzacji szkół, przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy oraz funkcjonowanie policyjnych izb dziecka.

Tematy kontroli planowych zostały sformułowane po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ryzyka. Przy ich doborze wykorzystano wiedzę i doświadczenia kontrolne NIK, analizowane były też zewnętrzne sygnały dotyczące nieprawidłowości w różnych obszarach funkcjonowania państwa, czy też wskazujące na niedoskonałości lub brak rozwiązań prawnych i systemowych. Podczas opracowywania projektu Planu Pracy NIK na 2016 rok uwzględniono również czynniki makroekonomiczne wpływające na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa. Wnikliwie przeanalizowano sugestie tematów kontroli zgłoszone przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Pod uwagę wzięto także napływające do NIK skargi, zarówno od parlamentarzystów, jak i od obywateli i organizacji pozarządowych.

W roku 2016 NIK będzie kontynuować także kontrole międzynarodowe, w tym tak prestiżowe, jak audyt finansowy Rady Europy i audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).

Oprócz kontroli planowych NIK, podobnie jak w każdym roku, przeprowadzi w kilkuset podmiotach również kontrole doraźne, które umożliwiają szybkie reagowanie na występujące problemy. Liczba kontroli doraźnych z reguły niemal dwukrotnie przewyższa liczbę kontroli planowych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nik.gov.pl, stan z dnia 5 stycznia 2016 r.