Autorka podkreśla, że odwołując się do głównej tezy ekonomicznej, należałoby przyjąć, że stopień zaspokojenia potrzeb zdrowotnych powinien zostać osiągnięty przy wykorzystaniu minimalnej ilości ograniczonych zasobów. Wynika z tego, że opieka zdrowotna powinna być finansowana zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania. 

„Konieczność racjonalnego gospodarowania związana jest z ograniczonością zasobów, do których zalicza się zasoby ludzkie (wraz z ich wiedzą i praktycznymi umiejętnościami), zasoby naturalne (ziemia wraz z wszelkimi znajdującymi się w niej bogactwami, woda, powietrze) oraz zasoby będące wynikiem wcześniejszej działalności człowieka (R. Milewski (red.), 2001, s. 17)” – czytamy w pierwszym rozdziale opracowania będącym wprowadzeniem do problematyki ekonomicznej.

Według profesor Sucheckiej racjonalne gospodarowanie w ekonomii polega na dokonywaniu wyborów przy podejmowaniu decyzji dotyczących  celów społeczno-ekonomicznych oraz środków i sposobów umożliwiających realizację tych celów. W ochronie zdrowia zasada racjonalnego gospodarowania może oznaczać alternatywnie finansowanie świadczeń medycznych gwarantujących „dany stan zdrowia” przy minimalnych kosztach lub finansowanie dóbr i usług medycznych gwarantujących „maksymalny stan zdrowia” przy danych kosztach.

„Wynika stąd, że zasada racjonalnego gospodarowania może być określana jako zasada największego efektu przy danych kosztach (nakładach) lub jako zasada najmniejszych kosztów (nakładów) dla osiągnięcia danego efektu. W analizach ekonomicznych kontrowersje mogą budzić określenia efektów jako „maksymalny” i „dany” stan zdrowia ludności, które w zależności od sytuacji są różnie interpretowane. Zaproponowane rozwiązania są uzależnione od rozwoju ekonomiczno-społecznego kraju oraz przyjętych działań rządu wynikających również z założeń polityki zdrowotnej” – czytamy w opracowaniu.

Dowiedz się więcej z książki
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Autorka przypomina, że wzrost zainteresowania ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia powstał wówczas, gdy w wyniku prowadzonych międzynarodowych analiz porównawczych różnych systemów gospodarczych powstał pogląd, że całkowite wydatki na ochronę zdrowia, niezależnie od stopnia „upaństwowienia” systemu, wykazywały systematyczny wzrost udziału w produkcie krajowym brutto, ale jednocześnie nie przyczyniały się do poprawy stanu zdrowia ludności.

„Ogólne wnioski wynikające z tych badań doprowadziły do sformułowania hipotez odnoszących się do obserwowanej w wielu krajach eksplozji kosztów w sferze ochrony zdrowia oraz wysokości ogólnych wydatków na opiekę zdrowotną. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie nie tylko w wartościach bezwzględnych, ale także w udziale tych wydatków w produkcie krajowym brutto wielu krajów, zwłaszcza wysoko uprzemysłowionych. Podkreśla się również, iż często wzrost wydatków na świadczenia zdrowotne nie wpływa na polepszenie stanu zdrowia populacji. Nasilanie się tego negatywnego zjawiska może być uwarunkowane między innymi zmieniającymi się w czasie grupami towarów bardziej innowacyjnych i wzrostem wydatków na nie. Z punktu widzenia dobrobytu problemem nie jest wzrost samych wydatków na opiekę zdrowotną, ale zmiana ich struktury” – podkreśla autorka.

Celem publikacji jest prezentacja wybranych  aspektów teoretycznych współczesnej ekonomii zdrowia i opieki zdrowotnej na podstawie odpowiednich pozycji literatury światowej i polskiej. Omawiane zagadnienia mają charakter ogólny i koncentrują się na wskazaniu możliwości wykorzystania teorii ekonomicznych do analizowania różnych problemów występujących w sektorze zdrowia.

W drugim wydaniu książki - rozszerzonym i uaktualnionym - zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozpoczynając od zdefiniowania i uporządkowania pojęć i definicji, zwracając również uwagę na zastosowania teorii normatywnej, teorii dobrobytu oraz dodatkowego dobrobytu. Rozważania wstępne zostały rozszerzone o charakterystykę modeli systemów zdrowotnych i wybrane koncepcje dotyczące ewolucji systemów zdrowotnych. Na tym tle zdefiniowano kategorię zdrowia, określono sposoby jego pomiarów i wyrażono jego stan w kategoriach pieniężnych.

Książka jest dostępna w Księgarni Profinfo.

Informacja o autorce

Jadwiga Suchecka to profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autorka ekspertyz i publikacji z zakresu ekonometrii zdrowia i opieki zdrowotnej, ekonomii zdrowia, statystyki i ekonometrii przestrzennej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z ekonomii ochrony zdrowia, ekonomii i finansów publicznych, ekonomiki ubezpieczeń, ekonometrii i statystyki.

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome