Odpowiedź

Zasadnicze znaczenie ma treść udzielonego upoważnienia do zasięgania informacji o stanie zdrowia lub do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta. Jeżeli pacjent leczy się w jednym podmiocie leczniczym to udzielone raz upoważnienie do informacji o stanie zdrowia lub uzyskania dokumentacji medycznej innej osobie jest ważne do czasu jego odwołania, chyba że w treści upoważnienia zastrzeżono inaczej.

Uzasadnienie

W praktyce oświadczenie pacjenta na ten temat jest pobierane na piśmie przy przyjęciu np. do szpitala. Obejmować ona powinno:
1) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia oraz
2) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia
Oświadczenie pacjenta stanowi element dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej podmiotu leczniczego (§ 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz. U. Nr 252, poz. 1697).
Jeśli pacjent korzysta z wizyt ambulatoryjnych to odebrane od niego oświadczenie przed pierwszą wizytą będzie aktualne do czasu jego odwołania, stanowić bowiem będzie część jego dokumentacji medycznej utworzonej w danym podmiocie leczniczym. Nieco inaczej przedstawia się sprawa z dokumentacją medyczną tworzoną w związku z hospitalizacją pacjenta, ponieważ tworzy ona pewną całość od jego przyjęcia do wypisu. Oświadczenie o upoważnieniu do zasięgania informacji o stanie zdrowia lub do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta pobierane jest zwykle każdorazowo przy przyjęciu do szpitala. Jednak biorąc pod uwagę tożsamość podmiotu leczniczego udzielającego kilkakrotnie świadczeń pacjentowi, można przyjąć, że dokumentacja medyczna utworzona w tym podmiocie jest jedną, choć złożoną z kilku części, dokumentacją medyczną konkretnej osoby. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dwie sytuacje:
1) jeżeli w odebranym od pacjenta oświadczeniu zaznaczono, że upoważnienie do zasięgania informacji o stanie zdrowia lub do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta dotyczy wyłącznie konkretnej hospitalizacji, to osoba upoważniona podczas jednego pobytu w szpitalu nie będzie mogła skutecznie powołać się na to upoważnienie w czasie następnego pobytu pacjenta w tym podmiocie leczniczym, bowiem wymagane będzie kolejne oświadczenie pacjenta.
2) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do zasięgania informacji o stanie zdrowia lub do udostępnienia dokumentacji medycznej udzielone innej osobie jest skuteczne od daty jego udzielenia, tzn. nie będzie ono obejmować np. dokumentacji medycznej utworzonej w tym podmiocie leczniczym przed data podpisanie przez pacjenta stosownego oświadczenia.
Należy zwrócić uwagę jeszcze na treść art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159), zgodnie z którym informacji o stanie zdrowia pacjenta, który trafił do szpitala nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela osobie mu bliskiej tzn. małżonkowi, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowemu, osobie pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobie wskazanej przez pacjenta. Skoro pacjent trafił do szpitala nieprzytomny, to wskazanie tej osoby musiało nastąpić wcześniej, np. poprzez złożenie pełnomocnictwa do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta albo właśnie poprzez wcześniejsze złożenie stosowanego oświadczenia w danym podmiocie leczniczym, do którego dostęp ma lekarz, ponieważ znajduje się ono w utworzonej tam dokumentacji medycznej pacjenta.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie