20 marca 2014 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 13/2014/DGL zmieniające zarządzenie Nr 50/2012/DGL z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Zarządzenie wprowadza zmiany w zakresie kontroli recept. Kontrolerzy będą mogli sprawdzać recepty pod względem wymogów formalnych takich jak prawidłowości użytych druków recept, prawidłowości naniesienia danych dotyczących osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy.

Ponadto w przypadku przedłużenia ważności upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz czasu trwania kontroli, kontroler zobowiązany jest poinformować o tej okoliczności podmiot kontrolowany.

Zarządzenie zmieniło także katalog środków dowodowych, dopuszczając do niego wyjaśnienia ustne, a także wprowadziło obowiązek, przesłania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Prezesowi NFZ stanowiska w sprawie odwołania lub zażalenia w przypadku jego wniesienia przez podmiot kontrolowany.
Fundusz w publikowanej na stronie BIP informacji pokontrolnej będzie mógł zamieszczać również ocenę podmiotu kontrolowanego.

Zarządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia nr 13/2014/DGL stosuje się zarządzenie nr 50/2012/DGL w brzmieniu dotychczasowym.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK
Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 24 marca 2014 r.