Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Portal Krajowego Punktu Kontaktowego, który zawiera informacje dla pacjentów, placówek medycznych i aptek na temat transgranicznej opieki zdrowotnej.

Portal zawiera cztery działy. Pierwszy z nich omawia zagadnienia dotyczące leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wynikającego z dyrektywy transgranicznej.

Drugi dział został przygotowany z myślą o osobach ubezpieczonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i planujących skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Osoby mieszkające lub czasowo przebywające w Polsce i korzystające tutaj ze świadczeń zdrowotnych mogą je uzyskać w dwóch odrębnych systemach prawnych – w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo w ramach opieki zdrowotnej udzielonej zgodnie z postanowieniami dyrektywy transgranicznej. Każdy z tych systemów rządzi się odmiennymi prawami i nakłada różne obowiązki na osoby z nich korzystające. Wybór systemu pozostaje w gestii pacjenta. W pierwszym przypadku pacjent ma możliwość skorzystania tylko ze świadczeń medycznych niezbędnych w sytuacji, gdy pacjent przebywa czasowo w Polsce, a nie przyjechał w celu uzyskania leczenia. W drugim przypadku dostępne są wszelkie świadczenia zdrowotne bez względu na to, czy pacjent w tym celu przyjechał do Polski, czy też konieczność udzielenia tych świadczeń pojawiła się podczas pobytu w Polsce.

Informacje zawarte w tej zakładce omawiają obowiązki podmiotów leczniczych, rodzaje działalności leczniczej w Polsce, przedstawiają normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa leczenia, prawa pacjenta oraz prawo dochodzenia roszczeń w Polsce.

Portal Krajowego Punktu Kontaktowego zawiera także informacje dotyczące obowiązków placówek medycznych i aptek, między innymi na temat wystawiania rachunków.

Na stronie znajduje się także wykaz potrzebnych aktów prawnych.

Adres portalu to www.kpk.nfz.gov.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.kpk.nfz.gov.pl, stan z dnia 18 listopada 2014 r.