Jest to zgodne z zapisami rozporządzenia ministra zdrowia z 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. 

Informacja o zmianie ewidencji zatrudnionych w aptece musi nastąpić w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.
Fundusz prosi o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Personelu lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 roku, w terminie do 28 lutego 2017 roku.

NFZ przypomina także, że niepoinformowanie o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym jest nienależytym wykonaniem umowy na realizację recept. Za ten fakt podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ponosi odpowiedzialność, a oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>