Po potwierdzeniu przez OW NFZ dokonania sprawdzenia uprawnienia przy pomocy systemu e-WUŚ sprawozdanie takie zostanie przyjęte. Uproszczona sprawozdawczość ma zastosowanie do sprawdzeń dokonanych w systemie e-WUŚ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.

Jednocześnie Fundusz przedstawia do konsultacji projekt zmiany zarządzenia nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, która znosi wymagalność przekazywania kodów autoryzacyjnych przez świadczeniodawców oraz ogranicza zakres informacji identyfikujących dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń. Przyjmuje się, że przedmiotowe zmiany wejdą w życie z dniem 1 kwietnia br.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 1 marca 2013 r. w formie komentarzy do treści projektu zarządzenia, drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z podaniem tematu wiadomości - "Uwagi do projektu zarządzenia w sprawie formatów sprawozdawczych".

Źródło: www.nfz.gov.pl