Dotyczą także rozszerzenia w załączniku nr 5c do zarządzenia wykazu istotnych procedur ICD-9 warunkujących możliwość rozliczenia diagnostycznych pakietów onkologicznych o procedury istotne między innymi w diagnostyce różnicowej nowotworów w dziedzinie hematologii.

Zgodnie z definicją zawartą w projekcie świadczenie pohospitalizacyjne to świadczenie realizowane w poradni przyszpitalnej, w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia zakończenia hospitalizacji, hospitalizacji planowej albo świadczenia udzielonego w trybie leczenia jednego dnia w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, przez tego świadczeniodawcę, który udzielił danemu świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, związane z nim przyczynowo, obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym, w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, z prawa do uzyskania którego świadczeniobiorca nie jest wykluczony na podstawie art. 16 ust. 1-4 ustawy.

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Opinie można przekazywać do  26 sierpnia 2015 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl