Zadaniem projektu jest przygotowanie minimum trzech modeli opieki koordynowanej, w której zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna z elementami profilaktyki. Będzie to pierwszy etap, stanowiący bazę do późniejszego przetestowania i wdrożenia do polskiego systemu rozwiązań mających na celu poprawę standardów organizacyjnych i medycznych, a także wypracowanie modelu finansowania świadczeń, który doprowadzi do integracji i koordynacji w zakresie profilaktyki diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

W pierwszej kolejności zostanie dokonany przegląd i analiza modeli opieki koordynowanej w Europie i na świecie. Następnie Projektowe Zespoły Specjalistyczne (ds. POZ, AOS i SZP) z udziałem krajowych i międzynarodowych ekspertów wypracują propozycje do ewentualnej implementacji w warunkach polskich, biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań, między innymi z zakresu ekonomiki zdrowia, zarządzania finansami, kosztów wytwarzania usług w ochronie zdrowia, mechanizmów finansowania świadczeniodawców opieki zdrowotnej, oceny efektywności przedsięwzięć medycznych, analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia, innowacji w finansowaniu i zarządzaniu systemem ochrony zdrowia, przychodów i wydatków sektora ochrony zdrowia, determinantów wydatków na zdrowie, prognozowania przychodów i wydatków sektora zdrowotnego i jakość usług zdrowotnych. 

Nowe rozwiązania obejmą:

Model POZ oparty o tzw. ”fund holding” – przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ.

Model AOS (Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej - KAOZ) – daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby.

Model SZP (Kompleksowej Opieki Zdrowotnej - KOZ) – obejmujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.

W związku z realizacją projektu NFZ poszukuje zainteresowanych przedstawicieli świadczeniodawców usług medycznych, środowisk medycznych, organizacji pacjenckich i innych, którzy będą pełnić funkcję ekspertów merytorycznych/konsultantów w związku z realizacją projektu.