Konieczność wydania nowego zarządzenia wynika ze zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych i podpisania przez Ministra Zdrowia nowego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Nowe zarządzenie przede wszystkim ma na celu dostosowanie warunków zawierania umów do nowego stanu prawnego.
Zgodnie z projektem świadczeniodawcy zostaną zobligowani do zapewnienia pacjentom możliwości sprawdzenia uprawnienia do świadczeń za pomocą systemu eWuś. Za niedopełnienie tego obowiązku Fundusz będzie miał prawo nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W zakresie zasad udzielania świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej projekt wprowadza zapis, że to pielęgniarka wykonuje czynności pielęgniarskie oraz czynności pielęgnacyjne, które może wykonać inna osoba niż pielęgniarka, ale wynikające z ustalonego planu pielęgnacji.
Ponad to zarządzenie wprowadza zmiany we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej odnoszące się do sposobu rozliczania świadczeń. Świadczeniodawca będzie mógł przekazywać do Funduszu faktury także w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zmiany mają wejść w życie z dniem podpisania zarządzenia, a będą miały zastosowanie do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.
Nowe zarządzenie uchyli w całości zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej nr 83/2011/DSOZ.
Uwagi można zgłaszać do 6 grudnia 2013 r.
Źródło: www. nfz.gov.pl