Nowe zarządzenie zastąpi w całości obecnie obowiązujące zarządzenie nr 71/2012/DSOZ z dnia 7 listopada 2012 r.

Zgodnie z projektem podmioty udzielające świadczeń z zakresu AOS będą miały obowiązek zapewnić pacjentom możliwość weryfikacji prawa do korzystania ze świadczeń gwarantowanych z wykorzystaniem systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

Ponad to projekt wprowadza także zmianę w definicji świadczeniapohospitalizacyjnego, stanowiąc, iż jest nim świadczenie realizowane w poradni przyszpitalnej w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia hospitalizacji przez tego świadczeniodawcę związane z nią przyczynowo, obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym, w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach realizację procedur medycznych będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub wydanie orzeczenia czy zaświadczenia lekarskiego.

Co istotne, według projektowanego zarządzenia świadczenia udzielane w poradniach specjalistycznych przyszpitalnych, obejmować będą także konsultację ambulatoryjną, realizowaną przez innych lekarzy udzielających świadczeń we właściwym oddziale szpitalnym, jednak bez możliwości wystawiania przez konsultanta skierowań, zleceń  i recept w ramach tej porady.

W ramach racjonalizacji wydatków i zwiększania dostępności do świadczeń Fundusz zakłada finansowanie w ramach AOS ponad 70 nowych procedur medycznych.

Nowe zarządzenie, zgodnie z projektem ma wejść w życie z dniem podpisania, lecz jego postanowienia byłyby stosowane do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem zapisów odnoszących się do leczenia rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci, które stosuje się do umów dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Opinie do projektu można zgłaszać do 5 grudnia.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Więcej w Serwisie Prawo i Zdrowie