Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński zwrócił się do lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników ochrony zdrowia w sprawie wypełniania „Niebieskiej Karty”.

W odpowiedzi prezes NRL wystosował do wiceministra pismo, w którym podkreśla, że „lekarze i lekarze dentyści z wielką troską pochylają się nad problemami chorych, w tym także problemami wynikającymi ze stosowania przemocy w rodzinie”. Jednak jak wyjaśnia prezes Rady w swojej odpowiedzi, „potrzeba zapewnienia ofiarom przemocy niezbędnego wsparcia nie może być jednak realizowana w sposób chaotyczny i niespójny z istniejącymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Naczelna Rada Lekarska zwracała się w sprawie uregulowania finansowania wydawania zaświadczeń do Ministerstwa Zdrowia oraz  do Narodowego Funduszu Zdrowia już w roku 2011, jednak nie otrzymała odpowiedzi. Kolejne apele o uregulowanie tej sprawy, w tym między innymi stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 25 października 2012 roku w sprawie zaświadczeń lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, również pozostały bez odpowiedzi.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że zgodnie z treścią przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych świadczenia polegające na wystawieniu zaświadczenia w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie przysługują świadczeniobiorcy na podstawie tej ustawy. Przepis ten nie daje jednak odpowiedzi na pytanie o sposób finansowania tego rodzaju świadczeń, które mogą być udzielane zarówno w ramach zwartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz poza takimi kontraktami.

„Nie podważając ogromnej wagi problemu zapewnienia instrumentów całościowej i skutecznej ochrony ofiar przemocy domowej środowisko lekarskie nie może pogodzić się z sytuacją, w której nakładaniu na lekarzy i lekarzy dentystów dodatkowych obowiązków nie towarzyszą jasne i precyzyjne określenie zasad wynagradzania tej dodatkowej pracy” – pisze dalej prezes NRL.

Dodaje również, że lekarze i lekarze dentyści mają pełne prawo oczekiwać od organów administracji państwowej jasnego określenia sposobu wynagradzania pracy związanej z realizacją obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. „Dlatego oczekuję od Pana Ministra jednoznacznej odpowiedzi w jaki sposób finansowane będzie wystawianie zaświadczeń w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w sytuacji, gdy takie zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, jak i w sytuacji, gdy wystawiającym jest lekarz wykonujący zawód poza publicznym systemem ochrony zdrowia” – pisze prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.