Resort zdrowia zapewnia, że utrzyma się zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny, który mógłby zasilić nowo powstałe zespoły ratownictwa medycznego. 

„Nie przewiduje się natomiast wypłaty z budżetu państwa jakichkolwiek rekompensat z tytułu utraty zatrudnienia w podmiocie niepublicznym” – czytamy w komunikacie Ministerstwa.

 [-DOKUMENT_HTML-]Obecnie większość spośród 245 dysponentów ratownictwa medycznego działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W przypadku wejścia w życie projektowanej zmiany ustawy o ratownictwie medycznym (po upływie okresu przejściowego) 20 podmiotów utraciłoby status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. 

Podmioty te posiadają obecnie w swoich strukturach 85 zespołów ratownictwa medycznego podstawowych i 53 zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne – razem 138 zespołów, co stanowi 9,2 procenta ogółu zespołów ratownictwa medycznego w kraju. Udział firmy Falck w rynku prywatnych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego obejmuje około 54 procent zakontraktowanych zespołów.

Zgodnie z projektem zmian zawartych w nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym świadczenia w tym zakresie będą oferowane wyłącznie przez jednostki będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki cywilne z większościowym udziałem kapitału skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Kompleks rozwiązań mających na celu upublicznienie ratownictwa medycznego przewiduje, że dysponentem zespołów ratownictwa medycznego będzie wyłącznie podmiot leczniczy o statusie publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub spółki, w której co najmniej 51 procent własności należy do jednostek samorządu terytorialnego czyli marszałków województw, starostów lub prezydentów miast.

W celu wyeliminowania zjawiska podwykonawstwa planuje się odejście od modelu zawierania umów na rejony operacyjne na rzecz zawierania umów bezpośrednio z każdym dysponentem ZRM, z możliwością tworzenia konsorcjów podmiotów leczniczych. Umowy będą zawierane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia bez postępowania konkursowego z podmiotami ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu (WPDS). Plan ten będzie opiniowany przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi lub udziałowcami podmiotów tworzących dla poszczególnych dysponentów, a następnie akceptacji przez ministra zdrowia


Czytaj także: Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym>>>


Ministerstwo Zdrowia informuje też, że dotychczasowe rejony operacyjne działania zespołów ratownictwa medycznego będą zamienione na rejony operacyjne dyspozytorni medycznej. W WPDS określone będą granice rejonów operacyjnych DM. Dysponent ZRM posiadający dyspozytornię medyczną będzie zobowiązany w umowie z NFZ do zapewnienia obsługi rejonu operacyjnego zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu. Natomiast dysponent ZRM nieposiadający dyspozytorni medycznej będzie zobligowany do zawarcia porozumienia w tym zakresie z innym dysponentem, zgodnie z WPDS. 

Finansowanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego będzie się odbywało w formie dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowi na realizację zadania zleconego w postaci zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego. Zadania NFZ dotyczące zawierania umów i kontroli ich realizacji pozostaną bez zmian, z zastrzeżeniem zniesienia procedury konkursowej i rokowań. 

Natomiast w rozporządzeniach wykonawczych określone zostaną kryteria, jakie muszą spełniać dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym kryteria w zakresie dyspozytorni medycznej oraz ogólne warunki umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego.

Odnosząc się do ewentualnych roszczeń podmiotów niepublicznych, z którymi nie będą zawierane umowy na ratownictwo medyczne finansowane ze środków publicznych, Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że w obecnie stosowanej procedurze postępowania w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, żaden z podmiotów leczniczych (bez względu na jego status) nie ma gwarancji co do zawarcia umowy z NFZ na kolejny okres. Nie skutkuje to jednak żadnymi odszkodowaniami w stosunku do Funduszu. Zaskarżeniu może podlegać jedynie sam sposób przeprowadzenia konkursu ofert – wyjaśnia resort.

 

Źródło: www.mz.gov.pl