Projektowane rozporządzenie realizować ma zmiany wynikające z:

- ustawy z 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w zakresie opinii o celowości;

- ustawy z 25 maja 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – w zakresie współpracy z AOTMiT (zrezygnowano z premiowania warunku posiadania umowy z AOTMiT, gdyż nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek udostępniania danych koniecznych do szacowania taryf);

- rozporządzenia z 27 kwietnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania – usunięcie kodu resortowego dla apteki szpitalnej/zakładowej w załączniku nr 3, 9, 12 i 14;

- rozporządzenia z 5 września 2017 roku  zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

- rozporządzenia z 28 sierpnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – nakładającej na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia od 1.01.2019 r. historii choroby i historii zdrowia i choroby.

Inne zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmiany to między innymi:

- rezygnacja z kryterium zapewnienia łóżek bazy szpitalnej na potrzeby obronne państwa;

- uwzględnienie posiadania akredytacji ministra zdrowia na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy dotyczącej profili systemu zabezpieczenia;

- usunięcie z kryteriów punktów ujemnych za krótkie hospitalizacje (pobyty zero i jednodniowe – powyżej 30 procent w ostatnim okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem zgonów);

- rezygnacja z kryterium premiującego świadczeniodawców za różnorodność realizacji świadczeń z rozpoznaniem zasadniczymi wg ICD 10  z powodu trudności z wykonaniem tego kryterium;

- dostosowanie kryteriów w zakresie świadczeń kontraktowanych odrębnie do nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS, wprowadzających nowe świadczenie gwarantowane Hemodializa/hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru;

- wprowadzenie możliwości odrębnego ogłaszania postępowań i zawierania umów w zakresie programu badań prenatalnych w odniesieniu części położniczo – ginekologicznej i części genetycznej, jednocześnie rozszerzono kryteria wyboru ofert programów badań prenatalnych o warunki dotyczące premiowanego personelu medycznego;

- rezygnacja z wyłączenia świadczeń laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych z kryterium premiującego realizację świadczeń z wykorzystaniem podwykonawców – dodatkowe punkty otrzyma wyłączenie oferent, który będzie wykonywać świadczenia z wykorzystaniem własnego potencjału wykonawczego.

Co istotne, do postępowań w sprawie zawarcia mów o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.