Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann zapowiedział, że na przyszły rok Resort Zdrowia ma wiele planów w zakresie ochrony zdrowia.

Pierwszym dużym zadaniem, które będzie realizowane w drodze ustawy, będzie zmiana w Narodowym Funduszu Zdrowia przygotowywana przez Resort (jest już na ukończeniu, materiały znajdujące się w Resorcie są gotowe). Zmiana dotyczyć będzie decentralizacji NFZ, likwidacji Centrali Funduszu i rozdzielenia funkcji w NFZ, czyli sprowadzenia go tylko i wyłącznie do roli płatnika.

W miejsce Centrali NFZ oraz dwóch innych likwidowanych instytucji (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych) powstanie nowa instytucja, która przejmie wszystkie dotychczasowe zadania obecnych podmiotów.

Drugą ważną zmianą, która będzie przeprowadzana w przyszłym roku i też będzie wymagała pewnego oprzyrządowania prawnego, jest kwestia elektronicznej karty pacjenta i związanych z nią kwestii informatycznych. Pierwszym krokiem do tego systemu jest eWUŚ, czyli ten system rejestru osób uprawnionych do świadczeń, a kolejnym elementem będzie Internetowe Konto Pacjenta. Na tym koncie będą gromadzone dane medyczne, które będą wpisywane przez lekarzy prowadzących danego chorego na poszczególnych etapach. Pilotaż będzie już w połowie przyszłego roku, tak ażeby mogło to być dość szeroko testowane przez świadczeniodawców jeszcze bez karty, ale z możliwością wejścia na swoje konto przez internet, tak żeby podejrzeć to, co zostało zrobione u lekarza z danym pacjentem. Oprócz tego będzie e-zwolnienie i e-recepty. To będzie system, który ma się zamknąć wydawaniem kart pacjenta. Według harmonogramu te karty, spersonalizowane karty dla każdego z ubezpieczonych, mają być wydawane w 2014 r.

Trzecim elementem systemu, nad którym będzie pracować MZ, a założenia do ustawy będą pojawiały się na wiosnę przyszłego roku, jest ustawa o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych, która ma w pewnym sensie ucywilizować czy opisać w sposób bardziej przejrzysty i transparentny kwestię środków, które obecnie idą z prywatnej kieszeni na ochronę zdrowia. To jest projekt, który Resort Zdrowia będzie chciał procedować w 2013 r., żeby mógł wejść w życie w 2014 r. To będzie nadzór nie tylko nad płatnikiem publicznym, ale także nad płatnikiem prywatnym czy płatnikami prywatnymi. Obecnie nie przewiduje się możliwości dostępu płatników prywatnych do składki publicznej (to ma być oddzielny rynek, rynek zbudowany na solidarności, na długookresowych umowach, a nie na przypisie składki ubezpieczeniowej, tak jak dzisiaj proponują to firmy).

Innym projektem będzie nowelizacja ustawy refundacyjnej. Po roku działania tej ustawy będzie można dość dobrze oszacować skutki funkcjonowania ustawy refundacyjnej, nie tylko skutki finansowe w budżecie NFZ, ale generalnie skutki finansowe, a także wszystkie słabe i mocne strony ustawy, która funkcjonuje już prawie rok. Wiosną przyszłego roku będzie można te mankamenty i błędy w ustawie refundacyjnej ponaprawiać, nie naruszając idei ustawy, aby rynek leków w Polsce był rynkiem transparentnym, przejrzystym i w efekcie tańszym dla pacjenta, a także dla systemu.

Ostatnią dużą ustawą, która prawdopodobnie w przyszłym roku będzie rozpatrywana, będzie ustawa o szpitalach klinicznych. Ma ona objąć swoim zakresem szpitale kliniczne uniwersyteckie oraz instytuty naukowo-badawcze. To będzie ustawa dotycząca tych najważniejszych placówek podległych Ministrowi Zdrowia, za które Minister Zdrowia dzisiaj ponosi odpowiedzialność, nie mając tak naprawdę prawie żadnych narzędzi do tego, żeby móc realnie wpływać na zarządzanie tymi jednostkami. Trwają także prace nad ustawą o konsultantach medycznych, w której będzie wprowadzona większa przejrzystość działania konsultantów i która ma doprowadzić do maksymalnego odsunięcia możliwego konfliktu interesów, który mógłby występować na tych stanowiskach. Ta ustawa pewnie także pojawi się przed połową przyszłego roku.

Źródło: www.mp.pl