Badania mają pomoc w utworzeniu mapy czynników ryzyka oraz takich, które pomogą chronić młodych ludzi, nie tylko w szkole. Poza rozpoznaniem skali problemów, prace badawcze obejmą analizę wybranych cech szkoły, które wpływają na występowanie ryzykownych postaw wśród uczniów, w połączeniu z takimi elementami, jak picie alkoholu, palenie papierosów (w tym szybko uzależniających e-papierosów), hazard, pornografia czy korzystanie z internetu.

Badania prowadzone są na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 11 tysięcy gimnazjalistów ze stu szkół w całej Polsce.

Tegoroczne działania to kontynuacja badań z 2013 roku, zrelacjonowanych w podręczniku „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”. Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się zawodowo profilaktyką  problemowego zachowania młodzieży, a także do władz lokalnych.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej od wielu lat współpracuje ze szkołami i młodzieżą, organizuje również program „Archipelag Skarbów”, pomagający gimnazjalistom radzić sobie z negatywnymi emocjami i agresją rówieśników. Program uświadamia również wagę miłości, pasji i budowania własnych zainteresowań, a także wskazuje ścieżki uniknięcia groźnych uzależnień.

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020, stanowiący jedno z głównych założeń ustawy o zdrowiu publicznym, wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenia świadomości Polaków w kwestii indywidualnych zachowań  prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia mężczyzn (do 78 lat) i kobiet (do 84 lat), zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia, a także poprawi się ogólny stan zdrowia społeczeństwa.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]