MZ: procedury sporządzania elektronicznego potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacjach społecznych
\\

15 listopada 2012 roku Resort Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie określa warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona na podstawie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r., poz. 95 i 742), występujący do Narodowego Funduszu Zdrowia o dokument elektroniczny, o którym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uprawnienie do występowania do Funduszu o sporządzanie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest nadawane świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej, która posiada:

- upoważnienie do korzystania z systemu informatycznego NFZ, umożliwiającego potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego ,,systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców”;

- uprawnienie, nadawane w systemie informatycznym Funduszu, do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie EWUŚ.

W celu uzyskania upoważnienia do korzystania z systemu EWUŚ, świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona składa w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którym zawarła odpowiednio umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, wniosek o wydanie tego upoważnienia.

Wniosek o wydanie upoważnienia zawiera:

- dane identyfikujące świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną (nazwa lub firma świadczeniodawcy, a w przypadku osoby uprawnionej niebędącej świadczeniodawcą – imię i nazwisko);

- numer identyfikacyjny świadczeniodawcy określony przez Fundusz, a w przypadku niebędącej świadczeniodawcy osoby uprawnionej — numer PESEL tej osoby;

- podpisane przez świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną zobowiązanie do przestrzegania przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

- podpisane przez świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną zobowiązanie do zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych, zawierające klauzulę w brzmieniu: ,,Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w art. 50 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pozyskiwanych ze zbiorów danych przetwarzanych w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także do nieprzekazywania tych danych nieuprawnionym osobom trzecim, pod rygorem utraty upoważnienia do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców”.

Po dokonaniu weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku o wydanie upoważnienia, Fundusz wydaje upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Na podstawie rozporządzenia można również uzyskać uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 16 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 16 listopada 2012 r.