Standardy postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego stanowią załącznik do projektowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia. W standardach wskazano między innymi, iż leczenie bólu porodowego stanowi jeden z elementów świadczenia zdrowotnego, scharakteryzowanego procedurą medyczną jako poród samoistny i obejmuje wszystkie metody, których skuteczność została udowodniona naukowo.

W standardach wskazano metody łagodzenia bólu porodowego. Jedną z nich jest niefarmakologiczna metoda łagodzenia bólu:

1) utrzymanie aktywności fizycznej rodzącej i przyjmowanie pozycji zmniejszających odczucia bólowe, w szczególności spacer, kołysanie się, przyjmowanie pozycji kucznej lub pozycji wertykalnych z wykorzystaniem sprzętów pomocniczych, w szczególności takich jak gumowa piłka, worek sako, drabinki, sznury porodowe, krzesła porodowe;

2) techniki oddechowe i ćwiczenia relaksacyjne;

3) masaż relaksacyjny;

4) ciepłe lub zimne okłady w okolicach odczuwania bólu;

5) metody fizjoterapeutyczne;

6) przezskórna stymulacja nerwów (Transcuteneous Electrical Nerve Stimulation - TENS);

7) immersja wodna;

8) akupunktura.

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu mające udokumentowaną skuteczność kliniczną w łagodzeniu bólu porodowego to:

1) analgezja wziewna;

2) dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów;

3) analgezja regionalna.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, prawidłowe przygotowanie kobiety rodzącej obejmuje dostarczenie jej kompletnej i zrozumiałej dla niej informacji na temat metod łagodzenia bólu porodowego, ich skuteczności i działań niepożądanych, na każdym etapie podejmowania decyzji w tym względzie. Działania mające na celu łagodzenie bólu powinny być prowadzone zarówno podczas porodu o przebiegu fizjologicznym jak i porodu o przebiegu niefizjologicznym. Opracowywane standardy są wynikiem prac Grupy Roboczej powołanej decyzją Ministra Zdrowia, składającej się z lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz przedstawicielek pielęgniarek i położnych.

Projektowane rozporządzenie wprowadza również przepisy przejściowe, umożliwiające 7 letni okres przejściowy, umożliwiający położnym uzyskanie kwalifikacji niezbędnych dla prawidłowej opieki nad kobietą rodzącą, u której zastosowano farmakologiczne metody łagodzenia bólu. Zgodnie z projektem, w okresie 7 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia położna, która:

1) nie posiada tytułu magistra położnictwa,

2) nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

3) nie ukończyła kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

4) nie ukończyła kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii,

5) nie ukończyła kursu specjalistycznego w zakresie analgezji porodu

- może wykonywać zadania położnej anestezjologicznej wobec rodzącej, u której zastosowano analgezję regionalną, pod warunkiem, że legitymuje się 5-letnim stażem pracy w bloku porodowym.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl