Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyniki konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”. Zadania będą wykonywane w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.

Wykonaniem zadania zajmą się następujące jednostki: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Realizacja zadania jest kontynuacją działań podjętych w ramach programu POLKARD 2009. Na jego wykonanie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi otrzyma 2 199 419,08 zł, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – 1 870 000,00 zł, a Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – 1 824 816,34 zł.

Hybrydowa sala zabiegowa umożliwia implantację przezskórną zastawek serca, stentgraftu aorty piersiowej w przypadku jej rozwarstwienia i wiele innych zabiegów współczesnej kardiologii interwencyjnej. Dzięki kompleksowemu wyposażeniu hybrydowych sal zabiegowych możliwa staje się jednoczasowa rewaskularyzacja operacyjna np. z wykorzystaniem tętnicy piersiowej wewnętrznej (tzw. MIDCAB) oraz rewaskularyzacja pozostałych naczyń metodą przezskórną (angioplastyka z implantacją stentów wieńcowych).

Wyposażenie sali hybrydowej składa się z nowoczesnego cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń oraz urządzeń współpracujących: respiratora, aparatu do znieczulenia, aparatury do hemofiltracji, krążenia pozaustrojowego, kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, pompy infuzyjnej, defibrylatora, wózka anestezjologicznego, wózka do przewożenia chorych oraz stołu pacjenta.

Sale hybrydowe potrzebne są szczególnie w ośrodkach kardiologii interwencyjnej oraz kardiochirurgii, aktywnych i posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania zabiegów hybrydowych. Docelowo w każdym województwie powinien działać co najmniej jeden ośrodek w oparciu o szpital wielospecjalistyczny, w którym znajdują się oddziały specjalistyczne o wymaganym profilu do funkcjonowania sali hybrydowej.

Dotychczas ze środków Ministerstwa Zdrowia wyposażono 4 sale hybrydowe (2009 – Łódź, 2010 – Nowa Sól, 2011 – Katowice i Warszawa).

W roku 2012 wyłoniono 3 realizatorów zadania i po raz pierwszy konkurs zadedykowano dla ośrodków kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii.

Źródło: www.mz.gov.pl