Na podstawie art. 15a ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) nowe uprawnienia zawodowe nabędą pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem pielęgniarskim (na poziomie studiów licencjackich i magisterskich) oraz pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, które ukończyły stosowny kurs specjalistyczny.

Szczegółowe regulacje związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi zostały zawarte w aktach wykonawczych do tej ustawy, czyli w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 października 2015 roku w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U., poz. 1739) oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z 28 października 2015 roku w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U., poz. 1971).


Program kursu specjalistycznego pn. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” został zatwierdzony 3 listopada 2015. 
Minister zdrowia zwrócił się do rektorów uczelni medycznych z prośbą o rozważenie zorganizowania go jeszcze w 2015 roku.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że organizację bezpłatnych szkoleń z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych deklaruje obecnie kilka uniwersytetów medycznych. 

Wypisywanie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne w ramach samodzielnej ordynacji lub kontynuacji zgodnie z zaleceniem lekarza oraz kierowanie na badania diagnostyczne to nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych. W związku z tym koszty kształcenia z tego zakresu zostaną pokryte przede wszystkim ze środków funduszy unijnych pozyskanych m.in. na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”).

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na organizację kursów w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (w tym kursu dotyczącego ordynowania leków i wypisywania recept) 52 mln zł ze środków europejskich.

Wsparciem są objęte także inne obszary kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 8 października 2015 roku Ministerstwo Zdrowia – w ramach kształcenia podyplomowego – ogłosiło konkurs na realizację kursów . w dziedzinach: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo psychiatryczne i pielęgniarstwo geriatryczne. Oferty można składać do 10 grudnia 2015 roku. Pierwsze szkolenia rozpoczną się na początku 2016 roku.

Osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej od roku akademickiego 2016/2017 będą kształciły się na podstawie nowych standardów – uwzględniających treści dotyczące nowych uprawnień zawodowych. To oznacza, że nie będą musiały kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie, a opuszczając uczelnie, będą posiadały kompetencje do ordynacji i kontynuacji leczenia jako naturalnej umiejętności wynikającej z toku kształcenia na obydwu poziomach nauczania zawodowego – magister i licencjat.