Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 3 listopada 2015 roku został zatwierdzony program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych dotyczącego ordynowania leków i wypisywania recept. W związku z tym organizatorzy kształcenia podyplomowego mogą już uruchamiać kształcenie w tym zakresie.

Organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych mogą być, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze, a także inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, będącego rejestrem działalności regulowanej.

Program kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept jest dostępny w serwisie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Program kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept składa się z dwóch realizowanych odrębnie części. Część I dotyczy ordynowania leków i wypisywania recept – w wymiarze 65 godzin dydaktycznych (w tym 45 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych), a część II dotyczy wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia – w wymiarze 44 godzin dydaktycznych (w tym 30 godz. zajęć teoretycznych i 14 godz. zajęć praktycznych).

Ministerstwo podkreśla, że wypisywanie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także kierowanie na badania diagnostyczne to nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, wprowadzone, aby usprawnić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Nowe kompetencje zawodowe są uprawnieniem, które pielęgniarki i położne będą mogły realizować od 1 stycznia 2016 roku. Nie są jednak obowiązkiem ani warunkiem wymaganym w ich codziennej pracy zawodowej. Uzyskają je pielęgniarki i położne, które ukończą kurs specjalistyczny.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept będzie także możliwe w przypadku pielęgniarek i położnych, których program studiów będzie obejmował zagadnienia dotyczące przepisywania leków i kierowania na badania diagnostyczne (od roku akademickiego 2016/2017 kształcenie będzie prowadzone na podstawie nowych standardów, zawierających treści związane z tymi uprawnieniami).

Ministerstwo Zdrowia informuje też, że na organizację kursów prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych pozyskało 52 mln zł. Środki na ten cel będą przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Wsparciem finansowym objęto także inne ważne obszary kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym między innymi pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo psychiatryczne, pielęgniarstwo geriatryczne.

8 października 2015 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację kursu dotyczącego ordynowania leków i wypisywanie recept. Termin składania wniosków upływa 10 grudnia 2015. Pierwsze szkolenia dofinansowane ze środków europejskich rozpoczną się na początku 2016 roku.

Kursy z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept mogą być także dofinansowywane przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych (okręgowe izby pielęgniarek i położnych przeznaczają część środków finansowych pozyskanych ze składek członkowskich na dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarkom i położnym, będącym członkami danej izby) lub przez pracodawców.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2015 r.