Minister ma obowiązek określania wysokości podanych opłat do 30 czerwca każdego roku w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, ustalając wysokość opłat mających obowiązywać w 2015 roku, wzięto pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 2013, który w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł 100,9 procent (wzrost cen o 0,9 procenta). Wzrost opłat jednak nie nastąpił, z uwagi na to, że w roku 2013 opracowano wstępne założenia do jednolitych zasad rozliczania kosztów. Uwzględnianie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie możliwe w kolejnych latach.

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 roku (Dz. U. poz. 1559) w projekcie wprowadzono kilka zmian. Między innymi centra krwiodawstwa nie będa miały możliwości pobierania opłaty za czynność zlewania pojedynczych jednostek koncentratu krwinek płytkowych (KPP) w dawkę terapeutyczną, a tym samym wysokość opłaty za KPP ustalono po kosztach czynności jego zlewania, niezależnie od metody. Dodatkowo, w projektowanym rozporządzeniu usunięto pozycję „dawka terapeutyczna krwinek płytkowych z aferezy” wskazaną w obecnie obowiązującym akcie normatywnym określającym wysokość opłat za krew i jej składniki, ze względu na to, że w roku 2013 nie wydano do podmiotów leczniczych tej pozycji.

Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK