MZ: lekarz na stażu musi dyżurować 10 godzin i 5 minut tygodniowo
\\

Lekarze i lekarze dentyści muszą odbyć 10 godzin i 5 minut dyżuru medycznego tygodniowo, w trakcie odbywania stażu dyplomowego.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że zgodnie z § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) w zakresie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, lekarz odbywający staż podyplomowy jest zobligowany do pełnienia dyżurów medycznych w wymiarze odpowiadającym 10 godzinom 5 minutom tygodniowo, przy zachowaniu 48 godzinnego tygodnia pracy.

Wypracowanie normy czasowej 1 dyżuru medycznego nie musi się odbywać jednorazowo. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty przewiduje możliwość pełnienia w trakcie stażu 1 dyżuru w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwóch dyżurów w tygodniu w wymiarze: 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.