Minister zdrowia zwrócił się do organizacji i podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 14, z prośbą o wydelegowanie upoważnionych przedstawicieli tych instytucji do udziału w pracach Rady, z wyjątkiem organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 15 i 16. W celu wybrania przedstawicieli tych organizacji – czyli  reprezentatywnych organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), ministerstwo zdrowia zwrócił się z prośbą do tych podmiotów o  zgłaszanie kandydatów na członków Rady.

Z uwagi na dużą liczbę organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia i jednoczesną chęć Ministerstwa Zdrowia do zaangażowania w dyskusję nad kształtem projektowanego i realizowanego od 2016 roku Narodowego Programu Zdrowia osób, których udział w pracach Rady pozwoli na odzwierciedlenie punktu widzenia jak najszerszego grona tych organizacji, Ministerstwo Zdrowia informuje, że do zgłoszenia można dołączać listy od władz organizacji pozarządowych (lub kopie pism potwierdzone za zgodność z oryginałem) popierające danego kandydata. 

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o zdrowiu publicznym>>>

 

Ogłoszenie o naborze na członków Rady do spraw Zdrowia Publicznego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Informacja o wyłonionych kandydatach również zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Ustawa o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 roku (Dz. U. poz. 1916) została podpisana przez Prezydenta RP 26 października 2015 roku.