„Maluch plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem” to program wspierający rozwój i zwiększający dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Dzięki ogłoszonemu w ramach programu konkursowi gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie  działań, których celem będzie zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wysokość dofinansowania wynosi aż 80 procent kosztów projektu.

Program został podzielony na trzy moduły. Pierwszy z nich miał na celu utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia.

Zadaniem drugiego modułu było dostosowanie istniejących miejsc opieki w instytucjach opieki do potrzeb tych dzieci. Z kolei celem trzeciego modułu było zapewnienie funkcjonowania takich miejsc.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Do konkursu zgłosiły się 24 gminy i każdej z nich przyznano dofinansowanie. Łącznie wyniesie ono przeszło 4,2 mln złotych.

W całym kraju działa 3,8 tysiąca instytucji opieki w różnej formie (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie). Zapewniają one prawie  102,2 tysiąca miejsc opieki. W 2010 roku, a więc przed wejściem w życie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach systemu ochrony zdrowia funkcjonowało zaledwie 511 żłobków i oddziałów żłobkowych. Choć miejsc opieki od tego czasu przybyło, nadal jest ich zbyt mało.

Resort rodziny podkreśla, że na te potrzeby częściej niż gminy reagują inne podmioty, na przykład osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Liczba zakładanych przez te podmioty żłobków i klubów dziecięcych stale rośnie – z 215 w 2011 roku (38 procent wszystkich żłobków i klubów dziecięcych) do 2,2 tysiąca w 2016 roku (78 procent wszystkich żłobków i klubów dziecięcych). Dużo wolniej wzrasta liczba gminnych instytucji opieki. W 2011 roku było ich 356, a w 2016 zaledwie 621.

Źródło: www.mpips.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]