W porównaniu do XIII obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku, projekt XIV obwieszczenia refundacyjnego zawiera istotne zmiany.

Do listy aptecznej dodane  zostały 84 nowe produkty, w tym lek zawierający ludzki inhibitor C1 esterazy (stosowany przy przerywaniu ostrego wrodzonego obrzęku naczynioruchowego), lek zawierający desloratadynę (stosowany przy leczeniu alergicznym) i lek zawierający lipegfilgrastim (stosowany przy skróceniu czasu trwania i częstości neuropenii u pacjentów leczonych chemioterapią). Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Na liście nie znajda się 52 produkty, obecne w poprzednim obwieszczeniu. Szczegółowy ich wykaz Ministerstwo publikuje na swojej stronie www.mz.gov.pl

Ograniczony zostanie także zakres wskazań refundacyjnych dla 7 produktów tylko do wskazań pozarejestracyjnych: mycophenalas mofetil – 2 produkty, sulfamethaxazolum + trimethorpimum – 1 produkt, sufasalazinum – 1 produkt, tacrolimusum – 3 produkty.

Dla 186 produktów zawierających 57 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 78,97 zł do 1 gr.

Dla 30 produktów zawierających 16 substancji czynnych wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu: - od 0,22 zł do 9,53 zł.

Zgodnie z projektem XIV obwieszczenia w porównaniu do XIII obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku:
a)     dla 489 produktów (506 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 86,56 zł do 1 gr;
b)     dla 300 produktów (342 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 70,31 zł;
c)     dla 669 produktów (743 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto - od 82,92 zł do 1 gr;
d)     dla 76 produktów (82 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto – od 2 gr do 12,26 zł.

Zmiany dotyczą także leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii. W wyniku zmian zwiększy się dostępność do leczenia w ramach tych programów.

Refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający ipilimumab (2 kody EAN) w ramach programu lekowego: Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie. Dzięki wprowadzeniu ipilimumabu do leczenia w ramach programu lekowego pacjenci z czerniakiem, którzy nie mają mutacji w genie BRAF V600, uzyskają znacznie szerszy dostęp do terapii.

Refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający welaglucerazę alfa (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie choroby Gaucher’a typu I. Pacjenci z chorobą Gaucher’a typu I uzyskają dostęp do kolejnego leku finansowanego ze środków publicznych.

Refundacją w ramach katalogu chemioterapii zostanie objęty nowy lek zawierający lipegfilgrastim (1 kod EAN), we wskazaniu skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).

Refundacją zostanie objęty lek zawierający trastuzumab (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie zaawansowanego raka żołądka. Dzięki wprowadzeniu trastuzumabu do leczenia w ramach programu lekowego, pacjenci z rakiem żołądka uzyskają dostęp do nowej technologii lekowej finansowanej ze środków publicznych.

Refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową typu A (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A. Wprowadzenie programu zapewni prawidłową rehabilitację pacjentom po udarze cierpiącym na spastyczność kończyny górnej.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Do programu lekowego: Leczenie raka nerki wprowadzono nowy lek zawierający nową substancje czynną aksytynib (2 kody EAN), zapewniając pacjentom nową opcję terapeutyczną dostępną w ramach programu. Lek będzie można stosować w II linii leczenia po uprzednim niepowodzeniu terapii z zastosowaniem cytokin lub niektórych inhibitorów kinaz tyrozynowych (sunitynib/pazopanib).

Do programów lekowych: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) oraz Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) wprowadzono nowy lek zawierający kolejną substancję czynną z grupy inhibitorów TNF alfa tj. golimumab (2 kody EAN).

Do programu lekowego: Leczenie mięsaków tkanek miękkich wprowadzono lek zawierający pazopanib (4 kody EAN), poszerzając w ten sposób liczbę opcji terapeutycznych dla pacjentów z mięśniakomięsakami gładkokomórkowymi oraz umożliwiając leczenie w ramach tego programu lekowego siedmiu innych typów mięsaków.

W ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca dodano możliwość stosowania leku zawierającego gefitynib (1 kod EAN) w II linii leczenia. Stanowi to poszerzenie opcji terapeutycznej II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca.

W ramach programu lekowego: Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika rozszerzono kryteria włączenia pacjentek do programu lekowego, zwiększając dostępność do leku bewacyzumab (2 kody EAN).

W ramach programu lekowego: Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) w przypadku imatynibu (2 kody EAN) dodano możliwość zastosowania leku w leczeniu adjuwantowym, po radykalnym usunięciu guza GIST żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i odbytnicy z KIT-CD 117 dodatnim.

W ramach programu lekowego: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B wprowadzono istotne zmiany włączając do I linii leczenia analogami nukleozydowymi/nukleotydowymi pacjentów z ujemnym antygenem HBeAg(-) dwa nowoczesne leki zawierające entekavir (1 kod EAN) i tenofovir (1 kod EAN), które dotychczas były dostępne dopiero w II linii leczenia.

Zmieniono kategorie dostępności refundacyjnej leków zawierających temozolomid z dostępnego w ramach programu lekowego Leczenie glejaków mózgu na dostępny w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu określonym kodami ICD-10 zgodnie z załącznikiem C.64.a, ułatwiając pacjentom dostęp do leczenia. Temozolomid będzie dostępny w ramach katalogu chemioterapii, zarówno we wskazaniach odpowiadających wcześniej funkcjonującemu programowi lekowemu jak i w leczeniu nowotworów u dzieci do 18 roku życia, w zakresie opisanym w Charakterystyce Produktu Leczniczego i we wskazaniach pozarejestracyjnych opisanych w załączniku C.64.b.

Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne: kapecytabinę (21 kodów EAN), etopozyd (1 kod EAN), doksorubicynę (1 kod EAN), imatynib (3 kody EAN), temozolomid (6 kodów EAN) oraz kwas zoledronowy (1 kod EAN).

Oprac. Magdalena Okoniewska