Docelowo pilotaż ma doprowadzić do rozszerzenie  koszyka świadczeń gwarantowanych o nową usługę przeznaczoną dla osób starszych.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane przez podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Projektodawca musi być podmiotem leczniczym posiadającym umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spełniającym kryteria określone w standardzie dla dziennego domu opieki medycznej oraz musi funkcjonować co najmniej od 1 stycznia 2012 roku. Projektodawca określił sposób zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu trwania projektu. Wartość dofinansowania projektu nie może przekraczać 1 mln zł.. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinasowanie projektu (niezależnie, czy jako beneficjent, czy partner projektu).

Czytaj: 119 samorządów otrzyma wsparcie na program Senior-WIGOR >>>

Kryterium premiującym jest to, że projektodawca jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (waga – 40 pkt).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć od 31 sierpnia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku  na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ulica Miodowa 15, 00‐952 Warszawa.

Ministerstwo Zdrowia zaprasza także do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących konkursu, które odbędą się: 7 sierpnia 2015 roku w Warszawie, 14 sierpnia 2015 roku w  Gdańsku, 4 września 2015 roku w Krakowie oraz 18 września 2015 roku w Poznaniu.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy kierować mailowo na adres:

deinstytucjonalizacja@mz.gov.pl

Warunkiem udziału w spotkaniach jest przesłanie zgłoszenia oraz otrzymanie potwierdzenie wpisania na listę uczestników. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.