Kierownictwo resortu zdrowia przeanalizowało stan realizacji projektu P1 oraz oceniło możliwość jego skutecznego dokończenia w obecnej formule realizacyjnej. Od czasu podpisania pierwszych umów z wykonawcami systemu, co miało miejsce około 4 lata temu, i pomimo tego że osiągnięto już ostateczne terminy wdrożenia funkcjonalności Platformy P1, nadal nie udostępniono żadnych usług dla pacjentów.

Ministerstwo stwierdza też, że przy obecnym stanie projektu nie ma realnej szansy na to, aby skutecznie dokończyć go w roku 2015 i wdrożyć przygotowywane produkty. „Dlatego podjęliśmy kierunkową decyzję o tym, że CSIOZ zakończy współpracę z obecnymi wykonawcami w celu umożliwienia realizacji tego bardzo potrzebnego projektu w nowej formule” – czytamy w komunikacie na stronie resortu.

Ministerstwo przypomina chronologię głównych zdarzeń w projekcie P1. W lutym 2011 roku nastąpiło ogłoszenie przez CSIOZ przetargów na 4 strumienie realizacyjne projektu P1 (S1: integracja, S2: rozwiązania portalowe, S3: produkty związane z gromadzeniem danych, S4: hurtownia danych wraz z data mining), natomiast w czerwcu 2012 roku - podpisanie przez CSIOZ umów na realizację strumieni S2, S3 i S4, a w lipcu 2013 roku - na realizację strumienia S1. W grudniu 2014 CSIOZ odstąpił od umowy z dotychczasowym realizatorem strumienia S1 w związku z opóźnieniami w realizacji prac. W lutym 2015 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą strumienia S1, zgodnie z którą system P1 miał zostać uruchomiony w pełnym zakresie do końca listopada 2015 roku. W sierpniu i wrześniu 2015 roku resort oraz CSIOZ zdiagnozowali krytyczną sytuację w projekcie P1. W drugiej połowie listopada 2015 roku stwierdzono, że nie ma realnych szans na udostępnienie funkcjonalności projektu P1 do końca roku 2015. Kontrola prowadzona przez Ministerstwo w CSIOZ potwierdziła brak wdrożenia jakiejkolwiek funkcjonalności finalnej, stąd decyzja o zmianie podejścia do realizacji projektu oraz 30 listopada 2015 roku podjęcie przez CSIOZ kroków formalnych w celu zmiany obecnego stanu rzeczy.

Ministerstwo przypomina też, że zgodnie z zawartymi umowami terminy odbiorów głównych funkcjonalności projektu P1 prezentowały się następująco: Platforma Publikacyjna Ministra Zdrowia – lipiec 2015 roku, Internetowe Konto Pacjenta zasilane zdarzeniami medycznymi – sierpień 2015 roku, Elektroniczna recepta – wrzesień 2015 roku, Elektroniczne skierowania, zlecenia, zwolnienia i hurtownia danych – listopad 2015 roku.

Do tej pory na realizację projektu P1 wydatkowano łącznie około 493 mln zł, z czego ok. 402 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Do końca 2015 roku planowane jest wydatkowanie około 12 mln zł na końcowe odbiory prac, z czego około 10 mln zł ze środków UE.

Ministerstwo Zdrowia po roboczych uzgodnieniach z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Rozwoju podjęło decyzję o realizacji projektu P1 w przyrostowym modelu cyklu wytwórczego. Według nowego podejścia kolejny przyrost funkcjonalny będzie realizowany tylko wtedy, kiedy zostanie wdrożony poprzedni przyrost, a realizacja następnego będzie nadal uzasadniona. Planowane jest również wykorzystanie tych spośród odebranych do końca 2015 roku komponentów projektu P1, które zostaną uznane za przydatne w realizacji nowego podejścia.

Planowana jest realizacja następujących przyrostów funkcjonalnych projektu P1:

Przyrost 1. 2016-2017: uzyskanie funkcjonalności elektronicznej recepty wraz z niezbędnymi elementami internetowego konta pacjenta zasilanego zdarzeniami medycznymi oraz analityki data mining;

Przyrost 2. 2018: uzyskanie funkcjonalności elektronicznego skierowania;

Przyrost 3. 2019: uzyskanie funkcjonalności elektronicznego zlecenia i elektronicznego zwolnienia;

Przyrost 4. 2020: uzyskanie pełnej funkcjonalności hurtowni danych oraz analiz typu data mining.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia współpracuje z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie rozliczenia współfinansowania uzyskanego z UE do końca roku 2015 oraz uszczegółowienia formuły dalszej realizacji projektu. Podjęte zostały działania mające na celu uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej dla zmian wprowadzonych w projekcie. Istnieje bowiem ryzyko, że wysokość środków uzyskanych z UE będzie skorygowana.

W 2016 roku planowane jest rozpisanie przez CSIOZ przetargu na dokończenie budowy i udostępnienie dla użytkowników pierwszego z planowanych przyrostów funkcjonalnych projektu P1.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 3 grudnia 2015 r.